บาคาร่าออนไลน์ นายกชี้ มาตราการผ่อนปรนจะค่อยเป็นค่อยไป ทบทวนทุก 14 วัน

บาคาร่าออนไลน์ นายกชี้ มาตราการผ่อนปรนจะค่อยเป็นค่อยไป ทบทวนทุก 14 วัน

จากกรณีวันนี้ 27 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บาคาร่าออนไลน์ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล หนึ่งในเรื่องที่เข้าหาหรือคือ มาตราการพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้คงช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ต่อไปอีก และที่ประชุมเห็นชอบให้ ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม และ ศบค. มีมติให้เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดราชการของเดือน พฤษภาคมทั้งหมดออกไปก่อน แล้วค่อยหาวันหยุดชดเชยให้ภายหลัง

ทั้งนี้วันหยุดนักขัตฤกษ์เดือน พฤษภาคม ประกอบด้วย

ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงาน

จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

ในวันพรุ่งนี้ ศบค.จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

ด้านมาตรการผ่อนปรน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะกำหนดระยะเวลาผ่อนปรนในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจะเริ่มที่ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ 100 โดยจะมีการทบทวนในแต่ละระยะทุก ๆ 14 วัน และ ต้องไม่ให้มีการระบาดในรอบ 2 เพราะจะทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาสูญเสีย

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะคณะที่ปรึกษาธุรกิจเอกชนของ ศบค. เสนอแนวทางการผ่อนปรน ภายหลังการขยายระยะเวลาพ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยแบ่ง 4 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มสีขาว มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ร้านขนาดเล็กอยู่ที่โล่งแจ้ง ควบคุมได้ สวนสาธารณะ กลุ่มสีเขียว สถานที่ประกอบการขนาดเล็ก อาจติดเครื่องปรับอากาศหรือไม่ มีมาตรการควบคุมได้ พื้นที่ไม่มาก สนามออกกำลังกายกลางแจ้ง กลุ่มสีเหลือง สถานที่ปิด มีคนมาจำนวนมาก ติดแอร์ ขนาดใหญ่ และกลุ่มสีแดง ที่มีคนมาชุมนุมแออัดมาก เป็นที่เสี่ยงสูง อาทิ สนามมวย สถานบันเทิง เป็นต้น

ขยายเวลาห้ามบินเข้าไทยถึง 31 พฤษภาคม 2563

ห้ามบินเข้าไทย – สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวฉบับที่ 4

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือนเมษายน ได้มีประกาศออกมาว่า ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 19 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

ล่าสุดในฉบับที่ 4 ได้ขยายเวลา ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 เวลา 23.59 น.

2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

3.ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง บาคาร่าออนไลน์